fbpx

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Czym jest Integracja Sensoryczna?
Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. To umiejętność, która pozwala we właściwy sposób odbierać, porządkować i składać w jedną spójną całość bodźce wzrokowe, smakowe, węchowe, słuchowe, dotykowe oraz te pochodzące z ruchu i grawitacji- dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów. Integracja sensoryczna kształtowana jest przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega w ciągu pierwszych trzech lat życia. Problemy z odbieraniem bodźców i ich interpretacją nazywamy zaburzeniami integracji sensorycznej – nie należy ich lekceważyć, ponieważ nie znikną one samoczynnie, a brak podjęcia odpowiedniego leczenia może je tylko pogłębić i prowadzić do opóźnień w rozwoju.
Komu zalecana jest Integracja Sensoryczna ?
Integracja sensoryczna wspiera rozwój dziecka, które ma kłopoty:

 • z ustaleniem właściwego rytmu snu i czuwania,
 • jest nadmiernie pobudzone,
 • ma kłopoty z koncentracją,
 • je tylko niektóre potrawy,
 • jest mniej sprawne ruchowo niż jego rówieśnicy,
 • nie lubi przytulania,
 • przeszkadzają mu metki w ubraniach,
 • nie lubi hałasu, niektórych dźwięków,
 • ma problemy z koordynacją ruchową: nie potrafi włożyć klocka do pojemniczka czy zapiąć guzików, potyka się,
 • niedostatecznie reaguje na bodźce, nie zauważa silnych dźwięków czy zapachów,
 • ma potrzebę ciągłego ruchu, kręcenia huśtania, jest bardzo aktywne,
 • nie czuje zagrożenia, wspina się wysoko,
 • słabiej reaguje na ból.
Korzyści z terapii Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej pomaga w osiągnięciu właściwej współpracy wszystkich rozwijających się zmysłów dziecka. Prawidłowa integracja sensoryczna zmysłów pomaga dziecku w codziennych funkcjonowaniu oraz sprawia, że w przyszłości będzie miało ono mniej problemów w szkole i w dorosłym życiu. Terapia integracji sensorycznej wspiera również pokonywanie trudności z czytaniem, pisaniem i mową, a najlepsze jej rezultaty osiągane są w przypadku możliwie wczesnej diagnozy i podjęcia specjalistycznego leczenia.

TERAPIA SNOEZELEN CZYLI TERAPIA W
SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Czym jest terapia Snoezelen?
Terapia Snoezelen, czyli terapia wielozmysłowa, znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata, to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez doświadczanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad spostrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych lub eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej i wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości, wzajemnego zaufania i rozwijać umiejętność komunikacji. Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych m.in. muzykę, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka.
Dla kogo zalecana jest terapia Snoezelen?
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są w Polsce znane jako metoda stosowana do pracy głównie z dziećmi niepełnosprawnymi, jednak jako terapia wielozmysłowa sprawdza się również u dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach zachowania i emocji. W przypadku dzieci w kryzysie, które przeszły traumę albo mają problemy w domu czy szkole, Sala Doświadczania Świata stanowi doskonałą odskocznię i wspomaga ich naturalny rozwój. Nawet zupełnie zdrowe i szczęśliwe dzieci korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie rozwijają kreatywność bez telewizorów, telefonów, ostrych świateł czy dźwięków.
Korzyści płynące z terapii Snoezelen
Terapia Snoezelen oddziałuje pozytywnie na deficyty zmysłowe, fizyczne i poznawcze oraz umożliwia stymulację lub odprężenie. W efekcie terapia:

 • zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania,
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
 • motywuje do podejmowania aktywności,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęków,
 • zwiększa wrażliwość,
 • poprawia orientację w przestrzeni oraz ułożeniu ciała,
 • poprawia koncentrację, rozwija spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną,
 • wpływa ogółem na rozwój emocjonalny, społeczny, ruchowy i poznawczy.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Czym jest Pomoc Psychologiczna?
Pomoc psychologiczna to nie tylko psychoterapia. To szeroki zakres usług psychologicznych mających na celu ogólny rozwój, poprawę funkcjonowania, jak i usunięcie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Oferujemy pomoc diagnostyczną i terapeutyczną dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i w okresie dorastania oraz ich rodzicom.

Jako Centrum Terapii Dziecka zapewniamy: psychoterapię, socjoterapię, psychoedukację w formie warsztatów i zajęć grupowych zarówno dla dzieci i rodziców, konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną, badania psychologiczne standaryzowanymi metodami, czy coaching rodzicielski, który nie leczy zaburzeń ale może pomóc wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie i pogłębić więzi między rodzicami a dziećmi.

Komu zalecana jest Pomoc Psychologiczna?
Pomoc psychologiczną oferujemy dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i w okresie dorastania oraz ich rodzicom.Pomoc psychologiczną oferujemy dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jak i w okresie dorastania oraz ich rodzicom.

W zależności od występujących problemów proponujemy pomoc diagnostyczną i terapeutyczną w obszarze:
• Zaburzeń zachowania
• Zaburzeń odżywiania
• Stanów depresyjnych 
• Stanów lękowych
• Problemów z akceptacją siebie
• Autoagresji / samookaleczania się
• Problemów szkolnych (w relacjach z rówieśnikami, w radzeniu sobie ze stresem, w zaburzeniach adaptacyjnych, w zaburzeniach koncentracji uwagi)  

W odniesieniu do rodziców proponujemy:
• Warsztaty psychoedukacyjne
• Konsultacje psychologiczne
• Terapię indywidualną
• Terapię rodzin
• Coaching rodzicielski 

Dla kogo coaching rodzicielski?
Dla świadomych rodziców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze:
• właściwie reagować na niewłaściwe zachowania swoich dzieci 
• być konsekwentnymi rodzicami
• być cierpliwymi, spokojnymi rodzicami
• radzić sobie ze swoimi emocjami i emocjami dzieci
• porozumieć się ze swoim zbuntowanym nastolatkiem
• wzmacniać więź i poprawić relacje z dzieckiem
• zwiększyć skuteczność swoich działań w roli rodzica

Korzyści wsparcia psychologa
Skorzystanie z pomocy psychologicznej umożliwia uzyskanie wsparcia w trudnej sytuacji w jakiej znajduje się człowiek. Może pomóc w lepszym zrozumieniu swojej sytuacji, własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych sposobów działania, wzmocnić samoocenę, odbudować więzi rodzinne czy znaleźć rozwiązanie na pokonanie kryzysu co w efekcie pozwala odzyskać równowagę psychiczną.

REHABILITACJA DZIECIĘCA

Czym jest Rehabilitacja Dziecięca?
Rehabilitacja jest procesem, który ma na celu osiągnięcie maksymalnej sprawności i uzyskanie niezależności na dalszych etapach rozwoju. Odpowiednio wczesna terapia w wielu przypadkach umożliwia całkowite wyeliminowanie problemu zdrowotnego lub jego znaczne zminimalizowanie. Stosowanie neurofizjologicznych metod, takich jak metoda PNF czy NDT Bobath, umożliwia doświadczanie przez dziecko  prawidłowych bodźców czuciowo- ruchowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i wspomagań, ćwiczeń i zasad poprawnej pielęgnacji pozwala wpłynąć na  prawidłowe wzorce ruchowe. Rehabilitacja odbywa się według planu terapeutycznego dostosowanego indywidualnie do potrzeb oraz możliwości dziecka. Terapeuta ustala też z rodzicami cele, które później realizuje podczas procesu terapeutycznego, na bieżąco je modyfikuje i dobiera do nich odpowiednie techniki.
Komu zalecana jest Rehabilitacja Dziecięca?
Terapia skierowana jest do dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwojowymi, z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego ale także dla dzieci zdrowych, z niewielkimi deficytami ruchowymi. Stanowi ona skuteczne wsparcie w rozwoju dzieci z takimi problemami jak:

 • słabe lub zwiększone napięcie mięśniowe,
 • asymetria ułożeniowa,
 • niepełnosprawność psycho-ruchowa,
 • upośledzenie umysłowe,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroby genetyczne (zespół Downa, choroby metaboliczne, autyzm) oraz sprzężone niepełnosprawności,
 • kręcz szyi wieku niemowlęcego i dziecięcego,
 • wady postawy (skolioza, koślawość stóp i kolan, plecy okrągłe itp.),
 • wrodzone wady stóp,
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego.
Korzyści Rehabilitacji Dziecięcej
Korzyści płynące z rehabilitacji uzależnione są od leczonego schorzenia czy dysfunkcji. Najważniejsze to poprawa mobilności, wyrównanie napięcia mięśniowego, poprawa zdolności socjalnych dziecka i współpracy z otoczeniem, reedukacja utraconych funkcji, poprawa kontroli i koordynacji ruchowej.

SMYKO-MULTISENSORYKA

Czym jest smyko-multisensoryka?
Smyko-multisensoryka to zajęcia z integracji sensorycznej przystosowane specjalnie do potrzeb najmłodszych. Ich celem jest właściwe pobudzanie dziecka poprzez zabawę. W ramach smyko-multisensoryki stymulowane jest wszystkie 7 zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, równowaga oraz czucie głębokie (orientacja ułożenia własnego ciała, tzw. zmysł kinestetyczny, propriocepcja). Indywidualnie dostosowany program zajęć w ramach smyko-multisensoryki pozwala dziecku na kompleksowe rozwiązanie trudności z integracją sensoryczną oraz zapewnia wsparcie w jego całościowym rozwoju.
Dla kogo zaleca się smyko-multisensorykę?
Zajęcia skierowane są do dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia, zwłaszcza z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej. Do grupy tej zaliczane są m.in. dzieci, które otrzymały niską punkację Apgar, urodzone z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniaki, „High Need Baby” (dzieci o wysokich potrzebach). Smyko-multisensoryka sprawdzi się także w rozwiązywaniu problemów dzieci, które mają trudności z właściwym ssaniem, odpowiednią interpretacją bodźców oraz osiąganiem kolejnych kamieni milowych rozwoju.

NEUROLOGOPEDIA

Czym jest Neurologopedia?
Logopedia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie rozwoju oraz usuwaniem wad wymowy. Neurologopedia natomiast to stymulacja mózgu w taki sposób, by wytworzyć nowe połączenia nerwowe lub usprawniać już istniejące. Neurologopeda dzięki zastosowaniu odpowiednich technik stymuluje mózg dziecka do tworzenia nowych neuronów, wspiera je już od pierwszych chwil życia zaczynając od oceny odruchów wrodzonych z twarzy i jamy ustnej. Kluczem prawidłowego rozwoju mowy jest umiejętność właściwego pobierania pokarmów i płynów, co w późniejszych etapach pozwala dziecku gaworzyć i wymawiać pierwsze sylaby. Wiele wad wymowy wynika z przyjmowania określonego rodzaju pokarmu w dzieciństwie.
Dla kogo zalecana jest terapia ?
Neurologopeda wspiera dzieci, które nie lubią twardych pokarmów oraz mają problemy ze ssaniem, jedzeniem i piciem, gryzieniem oraz połykaniem, przybieraniem na wadze czy wybiórczością pokarmową. Neurologopeda wspomaga również dzieci, które nadmierne się ślinią czy mają stale otwarte usta. Takie problemy często dotyczą dzieci urodzonych przedwcześnie, długo przebywających w inkubatorach, karmionych sondą, z uszkodzeniami mózgu w wyniku urazów okołoporodowych, dzieci z grup ryzyka oraz z wadami genetycznymi. Do neurologopedy należy zgłosić się jeżeli dziecko nie mówi, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie reaguje na swoje imię czy nie wskazuje palcem.
Korzyści z terapii Neurologopedycznej
Efekty terapii neurologopedycznej są trwałe i obejmują różne poziomy. U najmłodszych najważniejsze jest zapobieganie wszelkim patologiom, terapia wzmocnienia mięśni warg i języka, a także podniebienia miękkiego i całego obszar ustno-twarzowego. Aparat mowy usprawnia się, dziecko jest w stanie lepiej rozumieć i więcej mówić, co pozwala mu łatwiej odnajdywać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Wymowa staje się bardziej zrozumiała, a tempo i intonacja głosu dopasowane do treści wypowiedzi.

TERAPIA MUTYZMU, ZABURZEŃ LĘKOWYCH I NIEŚMIAŁOŚCI

Czym jest Mutyzm?
Są to spotkania indywidualne psychologa z dzieckiem/nastolatkiem. W przypadku braku gotowości dziecka do pozostania samemu na zajęciach, na wizycie mogą być obecni rodzice dziecka

Terapia łączy różne elementy m.in. pracę nad lękiem dziecka, pracę w oparciu o cele, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz planowanie oddziaływań w różnych sferach funkcjonowania dziecka. W dużej mierze korzystamy z dorobku terapii poznawczo-behawioralnej, formy pomocy dostosowujemy do potrzeb dziecka oraz jego rodziny Nadrzędną wartością dla nas jest nawiązanie bezpiecznej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku więzi z dzieckiem. Zalecane jest, aby spotkania odbywały się systematycznie – 1 raz w tygodniu. 

Bardzo ważne w terapii mutyzmu, zaburzeń lękowych i nieśmiałości są kompleksowe oddziaływania, więcej TUTAJ.

Dla kogo zalecana jest terapia Mutyzmu?
Terapia przeznaczona jest dla dzieci/nastolatków z mutyzmem, zaburzeniami lękowymi i nieśmiałością.

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych zaburzeń TUTAJ.

Korzyści płynące z terapii Mutyzmu
Dzięki indywidualnej terapii psychologicznej dziecko/nastolatek ma szansę zdobyć pozytywne doświadczenie nawiązania bezpiecznej relacji z dorosłym spoza środowiska rodzinnego. Przy dużym nasileniu lęku ważne jest, aby dziecko małymi krokami, na miarę własnych możliwości pokonywało swoje trudności. Terapia indywidualna stwarza przyjazne, kameralne środowisko wspierające dziecko w rozwijaniu odwagi. Na spotkaniach dziecko/nastolatek rozwija swoje kompetencje społeczno-emocjonalne. Zdobywa wiedzę na temat emocji: dowiaduje się  jakie są mechanizmy powstawania emocji, jakie reakcje fizjologicznych one wywołują w naszym ciele, jaki mają wpływ na zachowanie. Dzieci poznają również i ćwiczą skuteczne sposoby regulowania emocji. Dostrzeganie oraz nazywanie postępów dziecka poprzez pozytywne pochwały buduje jego poczucie wartości oraz wzmacnia wiarę w pokonanie własnych trudności.

Aby ułatwić dzieciom/nastolatkom generalizację zdobytych umiejętności na inne środowiska niezbędna jest współpraca rodziców oraz nauczycieli z terapeutą. 

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Czym jest Fizjoterapia Uroginekologiczna?
Fizjoterapia uroginekologiczna koncentruje się na nieinwazyjnym, zachowawczym leczeniu problemów kobiecych natury intymnej. W okresie ciąży, porodu i połogu występuje szereg czynników, które predysponują do zaburzeń okolicy tzw. dna miednicy.
Korzyści Fizjoterapii Uroginekologicznej?
Konsultacja i terapia kobiet w schorzeniach dna miednicy oraz w czasie ciąży i połogu, m.in. profilaktyka nietrzymania moczu, trening mięśni dna miednicy, fizjoterapia kobiet w ciazy- rwa kulszowa, obrzęki kończyn, bóle głowy, nietrzymanie moczu, fizjoterapia kobiet po ciąży- mobilizacja blizny po cesarskim cięciu, aktywność fizyczna kobiet po porodzie, rozstep mięśnia prostego brzucha, bolesne miesiączki, endometrioza i chroniczny ból miednicy i wiele innych.