fbpx


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Sensis sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 10 , działając  zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna ; Działanie 8.1  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ; konkurs zamknięty nr RPPK.08.01.00-IP.01.-18-036/19.

I Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu skierowanego do  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa Podkarpackiego.

II Zakres tematyczny i typy działań przewidziane do realizacji:
1. Działania skierowane do osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub bezrobocia :
1.1 Cel :  Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz podjęcia pracy lub samozatrudnienia   poprzez :

  1. indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
  2.  4 –miesięczne staże zawodowe  realizowane u pracodawców,
  3. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i obsługi komputera,
  4. kursy zawodowe  umożliwiające UP uzyskanie  i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych

2. Działania skierowane do rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub bezrobocia:

2.1 Cel : Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych i rodzicielskich oraz zbudowanie mocnych relacji rodzinnych   poprzez :

a. indywidualny coaching rodzicielski realizowany w ramach weekendowych wyjazdów rodzinnych,
b. zajęcia animacyjno-rozwojowe dla dzieci realizowane podczas weekendowych wyjazdów rodzinnych,
c. działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci,
d. poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów dla UP

III Forma prawna partnera:
1. Jednostka będąca podmiotem spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust.
2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020.
2. Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


IV Wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, rzeczowym, finansowym i technicznym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.
V Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata, uwzględniający jego największe osiągnięcia.
2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych
w pkt II niniejszego ogłoszenia.
3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki,
organizacyjny, techniczny lub finansowy).
4. Krótki opis posiadanego potencjału ludzkiego ze wskazaniem czynności, jakie mogą realizować
w projekcie.
5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.
6. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207
ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.).

VI Termin składania ofert:
1. Upływa 21 dnia od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej
www.sensis.rzeszow.pl , o godz. 12.00,
2. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
VII Sposób i miejsce składania zgłoszeń:
Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w formie
pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Sensis sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów lub skanem na adres mailowy: kontakt@sensnis.rzeszow.pl
VIII Kryteria wyboru (max 100 pkt):
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 20 pkt],
3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 15
pkt],
4. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań
Partnera [max 15 pkt],
5. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt],
w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych
działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt].
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
IX Uwagi:
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatami  na partnerów, których zgłoszenie zostało
najwyżej ocenione,
b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Sensis sp. z o.o. w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.zst.lezajsk.pl najpóźniej
w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru.
4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie
rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
7. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Sensis sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 10 , działając  zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna ; Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych; konkurs zamknięty nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-040/19

I Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu skierowanego do  dzieci w zakresie wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad rozwojowych. 

II Zakres tematyczny i typy działań przewidziane do realizacji:
1.Działania skierowane do rodzin, dzieci w zakresie wczesnego wykrywania i rehabilitacji wad rozwojowych.

III Forma prawna partnera:
1. Jednostka będąca podmiotem spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust.
2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020.
2. Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


IV Wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, rzeczowym, finansowym i technicznym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.
V Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata, uwzględniający jego największe osiągnięcia.
2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych
w pkt II niniejszego ogłoszenia.
3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki,
organizacyjny, techniczny lub finansowy).
4. Krótki opis posiadanego potencjału ludzkiego ze wskazaniem czynności, jakie mogą realizować
w projekcie.
5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących.
6. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207
ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.).

VI Termin składania ofert:
1. Upływa 21 dnia od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej
www.sensis.rzeszow.pl , o godz. 12.00,
2. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
VII Sposób i miejsce składania zgłoszeń:
Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w formie
pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Sensis sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów lub skanem na adres mailowy: kontakt@sensnis.rzeszow.pl
VIII Kryteria wyboru (max 100 pkt):
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 20 pkt],
3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 15
pkt],
4. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań
Partnera [max 15 pkt],
5. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt],
w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych
działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt].
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
IX Uwagi:
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. podpisania umowy partnerskiej z kandydatami  na partnerów, których zgłoszenie zostało
najwyżej ocenione,
b. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Sensis sp. z o.o. w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.zst.lezajsk.pl najpóźniej
w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru.
4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie
rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
7. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.